Bytomska Akademia Kompetencji

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu edukacji w szkole. W projekcie uczestniczy 14 bytomskich szkół podstawowych.

Uczestnikami projektu są uczniowie i nauczyciele szkoły, którzy będą realizować zadania w dwóch obszarach.
Pierwszy związany będzie z technikami skutecznego uczenia się a drugi z wykorzystaniem metod eksperymentalnych w procesie nauczania.

Nauczyciele będą uczestniczyć w szkoleniach, których celem jest podniesienie kompetencji nauczycieli z zakresu aktywnych metod nauczania w kształtowaniu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w tym przede wszystkim umiejętności uczenia się i pracy w grupie.

W ramach zajęć „Warsztaty Efektywnej Nauki” wykorzystujących wyłącznie aktywizujące metody nauczania m.in. dramę, drzewo decyzyjne, praktyczne zadania uczniowie rozwijać będą kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy w zakresie np. efektywnego uczenia się i pracy grupie. Program uwzględnia aspekty emocjonalne, społeczne i poznawcze. Rozwija umiejętności pracy zespołowej, kreatywnego myślenia i twórczego rozwiązywania problemów. W trakcie realizacji zajęć uczniowie poznają siebie i swoje mocne strony, co wpływa pozytywnie na ich motywację i poczucie wpływu na swoją edukację. Dla nauczycieli będzie to okazja do zapoznania się z praktycznymi aspektami prowadzonych zajęć oraz procesem zachodzącym w tym czasie. Proces nabycia kompetencji przez uczniów będzie monitorowany.

Drugi obszar związany będzie przede wszystkim z przedmiotami przyrodniczymi i matematyką, na których wykorzystywane mogą być doświadczenia i metoda eksperymentu w procesie nauczania z wykorzystaniem narzędzi TOC. Uczniowie będą uczestniczyć w interdyscyplinarnych zajęciach, na których będą kształtowane kompetencje w zakresie przedmiotów ścisłych z wykorzystaniem metody eksperymentu.

Najnowsze informacje dotyczące projektu

Bytom – Miasto na Prawach Powiatu realizuje projekt
pn. „Bytomska Akademia Kompetencji”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)

Oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego

Poddziałanie: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego

Całkowita wartość projektu: 3 949 967,10 zł

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 3 357 472,03 zł

Okres realizacji projektu: 01.09.2017 r. – 31.05.2019 r.

Partner projektu: Instytut Badawczo – Szkoleniowy Sp. z o.o. w Olsztynie

Realizatorzy projektu:
SP 3 – SP 4 – SP 5 – SP 21 – SP 23 – SP 37 -SP 38
SP 42 – SP 43 – SP 44 – SP 45 – SP 46 – SP 51 – SP 54

Główny cel projektu

Podniesienie poziomu edukacji w 14 szkołach podstawowych w Bytomiu poprzez wprowadzenie do nauki innowacyjnych metod kształtujących kompetencje kluczowe.

Cel zostanie osiągnięty poprzez:

  • przygotowanie nauczycieli do prowadzenia Warsztatów Efektywnej Nauki, którzy
    w kolejnym etapie przeprowadzą zajęcia dla uczniów w zakresie nabycia umiejętności efektywnego uczenia się;

  • wyposażenie szkół podstawowych w bazę dydaktyczną potrzebną do pracy metodą eksperymentu;

  • przeszkolenie nauczycieli do nauczania metodą eksperymentu, którzy w kolejnym etapie przeprowadzą warsztaty dla uczniów w ramach doświadczeń z wykorzystaniem bazy dydaktycznej i sprzętu.

Uczestnicy projektu

Grupą docelową projektu są nauczyciele oraz uczniowie, którzy pracują, uczą się lub zamieszkują na terenie Bytomia i będą realizować zadania w dwóch obszarach, gdzie pierwszy związany będzie z technikami skutecznego uczenia się, a drugi z wykorzystaniem metod eksperymentalnych
w procesie nauczania.

Opis działania Warsztatów Efektywnej Nauki (WEN)

Program warsztatów oparty jest na zdobywaniu i doskonaleniu kompetencji efektywnego uczenia się oraz ćwiczeniu umiejętności pozwalających na samodzielne ich wykorzystywanie w procesie nauki – w szkole i poza nią. Program uwzględnia aspekty emocjonalne, społeczne i poznawcze. Rozwija umiejętność pracy zespołowej, kreatywnego myślenia, twórczego rozwiązywania problemów, samoregulacji emocjonalnej oraz krytycznego myślenia i planowania. Nauczyciele będą uczestniczyć w szkoleniach, których celem jest podniesienie kompetencji w zakresie prowadzenia aktywizujących metod nauczania m.in. dramę, drzewo decyzyjne, praktyczne zadania itp. Uczniowie
w ramach warsztatów będą kształtować umiejętność pracy zespołowej, poznają siebie i swoje mocne strony, co wpływa pozytywnie na ich motywację i poczucie wpływu na swoją edukację, poszukają własnego stylu efektywnego uczenia się, będą rozwijać kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy w zakresie przyswajania wiedzy i pracy grupie.

Opis działania Warsztatów Metodą Eksperymentów (TOC)

Program warsztatów polega na doskonaleniu umiejętności pracy z wykorzystaniem doświadczeń i metod eksperymentu w procesie nauczania z wykorzystaniem narzędzi TOC. W ramach warsztatów nauczyciele otrzymają wsparcie w interdyscyplinarnym przekazywaniu wiedzy oraz narzędzia do jej skutecznego przekazywania i popularyzacji nauki oraz do promowania samodzielnego myślenia i kreatywności
w procesie poznawania świata. Nauczyciele będą samodzielnie przeprowadzać zajęcia laboratoryjne
i warsztatowe z zakresu przedmiotów przyrodniczych i matematycznych w oparciu o wskazywanie związków przyczynowo – skutkowych oraz ich logicznych uzasadnień. Uczniowie w ramach warsztatów będą kształcić kompetencje uczenia się przedmiotów matematyczno – przyrodniczych metodą doświadczeń
i eksperymentów poprzez wnioskowanie na podstawie dowodów, kształtowanie umiejętności wyjaśniania doświadczeń i śledzenia toku rozumowania, abstrahowania i generalizowania.