Koło literackie dla klas II – III

Nauczyciel prowadzący koło zainteresowań – pani Teresa Rekowska

Zajęcia koła odbywają się raz w tygodniu we wtorek na piątej lekcji. Przeznaczone są dla uczniów klas drugich i trzecich. Zajęcia odbywają się na zmianę osobno dla klas drugich i trzecich.
Dzieci na zajęciach słuchają oraz samodzielnie czytają fragmenty utworów literatury dziecięcej, takie jak: baśnie, legendy, opowiadania i wiersze. Wykonują ilustracje do przeczytanych utworów, rozwiązują krzyżówki, rebusy, oraz testy przygotowujące do konkursów literackich. Chętnie biorą udział w grach multimedialnych („Interaktywny świat wierszy Jana Brzechwy”). Przedstawiają teatrzyki, dramy oraz tworzą własne teksty poetyckie i opowiadania.
Nadrzędnym celem zajęć jest kształtowanie nawyków czytelniczych poprzez systematyczny kontakt z książką, która zaspokaja potrzeby psychiczne dziecka, daje mu poczucie zadowolenia i jest dla niego przeżyciem i inspiracją artystyczną.

Pozostałe cele zajęć

• propagowanie kultury języka polskiego;
• kształcenie mówionego i pisanego języka dzieci podczas różnorodnych ćwiczeń, uwrażliwienie na bogactwo i piękno ojczystego języka;
• rozwijanie umiejętności samodzielnego tworzenia tekstów poetyckich, materiałów dziennikarskich, swobodnej twórczości pozwalającej na wszechstronny rozwój dziecka;
• promowanie i motywowanie uzdolnionych uczniów;
• ukazywanie i rozwijanie zainteresowań literaturą i teatrem;
• rozwijanie indywidualnych zdolności, zainteresowań oraz twórczej aktywności;
• umożliwienie prezentacji własnych dokonań;
• rozwijanie umiejętności pracy w zespole.

Kółko sportowe dla klas I

Nauczyciel prowadzący koło zainteresowań – pani Elżbieta Walisko

Zajęcia odbywają się w każdą środę od 13:40 do 14:25.

Mamy nadzieję, że dzieci uczestniczące w zajęciach polubią ruch i będą umiały wpleść go w swoją biografię na całe życie.

Cele zajęć

1. Rozwijanie zainteresowań sportowych.
2. Czerpanie radości zadowolenia z uczestnictwa w zajęciach.
3. Opanowanie i przestrzeganie podstawowych przepisów bezpieczeństwa w czasie organizacji i realizacji zajęć sportowych.
4. Podniesienie ogólnej sprawności i wydolności organizmu poprzez wzmacnianie pozytywne ( zachęcanie, nagradzanie, docenianie wysiłku fizycznego i efektu).
5. Wykształcanie potrzeby czynnego wypoczynku w formie indywidualnej.
6. Wdrażanie do odpowiedzialności, samodzielności i samodyscypliny.
7. Zrozumienie potrzeby dbania o własną sylwetkę, zdrowie i sprawność fizyczną.

8. Kształtowanie umiejętności działania i radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresujących .
9. Wytwarzanie umiejętności panowanie nad swoimi emocjami podczas gier i zabaw z elementami współzawodnictwa.
10. Poznawanie i stosowanie nazewnictwa i słownictwa sportowego.
11. Poznawanie przepisów gier i zabaw.
12. Kształtowanie cech motorycznych: szybkości, zwinności, siły, wytrzymałości.
13. Stosowanie nabytych wiadomości i umiejętności w czasie ćwiczeń, gier i zabaw.
14. Wdrażanie uczniów do regularnego uprawiania ćwiczeń fizycznych.

Kółko Lego i gry dla klas I – III

Nauczyciel prowadzący koło zainteresowań – pani Daria Winczirsz

Kółko Lego i gry odbywa się w każdy czwartek na  6 lekcji.

Co robimy?

Nazwa Lego to skrót utworzony od duńskiego zwrotu „Leg godt” (baw się dobrze), dlatego uczniowie na zajęciach po prostu dobrze się bawią. Lecz zabawa to nie wszystko. Dzieci podczas zajęć z klockami i grami rozwijają swoją kreatywność, fantazję i sprawność manualną.

Kółko przyrodnicze „Palcem po Polsce” dla klas II-III

Nauczyciel prowadzący koło zainteresowań – pani Barbara Hoffmann

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w piątek, na 5 lekcji (11.40-12.25). Przeznaczone są dla uczniów klas drugich i trzecich.

Zajęcia są kontynuacją świetlicowego cyklu zajęć „Palcem po Mapie”, który pani mgr Barbara Hoffmann przeprowadzała w dwóch poprzednich latach. Tym razem skupiają się na Polsce oraz jej sąsiadach.

Cele zajęć

– Poznawanie polskiej przyrody.
– Uwrażliwienie na piękno własnego kraju.
– Zachęcenie do obserwacji przyrody.
– Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.
– Poznawanie różnych regionów i miast Polski.
– Poznanie sąsiadów Polski.
– Wykonywanie prostych eksperymentów przyrodniczych.
– Nauka poprzez zabawę (quizy, rysunkowe mapy myśli).
– Rozwijanie umiejętności pracy w zespole.
– Umożliwianie prezentacji własnych dokonań.

Kółko plastyczne dla klas I-III

kolko-plastyczne

Nauczyciel prowadzący koło zainteresowań – pani Katarzyna Kołcz

W tym roku szkolnym kółko plastyczne odbywa się osobno dla klas I -II i osobno dla klas III(co 2 tygodnie) w każdy wtorek na 5-tej godzinie lekcyjnej.

Dzieci mają okazję poznać różne techniki plastyczne i wykorzystywać różne materiały do wykonania ciekawych prac.

Kółko Języka Angielskiego dla klas I-III

Nauczyciel prowadzący koło zainteresowań – pani Monika Karolak

kółko z języka angielskiego dla klas II i III odbywać się będzie we wtorek na 5 godzinie lekcyjnej (11.40 – 12.25)

Podczas zajęć dodatkowych będziemy utrwalać i poszerzać wiedzę zdobytą na lekcji oraz rozwijać czytanie i słuchanie w języku angielskim w formie zabaw, projektów i teatrzyku.

Cele zajęć

  • rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów językiem angielskim
  • kształtowanie u dzieci poczucia własnej wartości poprzez udział w zabawach językiem obcym
  • poprawa kompetencji językowych w zakresie mówienia, pisania, czytania i słuchania
  • poznanie nowych struktur leksykalnych i gramatycznych i ich stosowanie
  • rozszerzanie słownictwa poznawanego na lekcjach języka angielskiego
  • przygotowanie uczniów do korzystania z platform edukacyjnych oraz metod i narzędzi edukacji interaktywnej, zwiększających zaangażowanie i aktywność uczniów
  • wykorzystanie technologii komputerowej
  • przygotowanie do konkursów

Kółko Komputerowe dla klas II

Nauczyciel prowadzący koło zainteresowań – pani 

Na zajęcia komputerowe w tym roku szkolnym zapraszamy klasy II. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu – we wtorek od 11.40 do 12.25.

Cele zajęć

• Rozwijanie zainteresowań technologią komputerową.
• Kształtowanie umiejętności obsługi zestawu komputerowego i aplikacji.
• Przygotowanie do stosowania komputerów w różnych dziedzinach – do nauki, pracy, rozwijania i poszerzania własnych zainteresowań, jako źródła rozrywki i rekreacji.
• Zaszczepianie właściwych nawyków bezpiecznej i higienicznej pracy z komputerem.
• Umacnianie poczucia własnej wartości oraz wiary we własne siły.