RODO

Administratorem danych osobowych
jest Szkoła Podstawowa nr 43 w Bytomiu, 41-936 Bytom ul. Suchogórska 98
reprezentowana przez Dyrektora Szkoły

Dane kontaktowe Inspektora IOD – Marzena Kryszkowska
Urząd Miasta Bytom, ul. Smolenia 35,
mail: iod_edu@um.bytom.pl

Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny
w Szkole Podstawowej nr 43 Bytomiu

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE. 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), informujemy, że:

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z funkcjonowaniem systemu monitoringu jest Szkoła Podstawowa nr 43 w Bytomiu przy ul. Suchogórskiej 98,
e-mail: sp43bytom@poczta.onet.pl,
tel: 32/286-72-27.

Dane kontaktowe inspektora: Inspektor IOD Urząd Miejski w Bytomiu ul. Smolenia 35, mail: iod_edu@um.bytom.pl.

1. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym przez Administratora w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i pracownikom oraz ochrony mienia na podstawie art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe;

2. Odbiorcami danych osobowych rejestrowanych przez system monitoringu będą wyłącznie organy publiczne w ramach konkretnego postępowania prowadzonego na podstawie przepisów prawa (np. policja, prokuratura, sąd);

3. Dane osobowe pozyskane z monitoringu będą przetwarzane i przechowywane w okresie do 7 dni. Okres przechowywania może zostać przedłużony do czasu zakończenia czynności lub postępowania w którym nagranie stanowi dowód w sprawie, jednakże nie dłużej niż do czasu wyjaśnienia sprawy albo zakończenia odpowiednich postępowań;

4. Kamery wizyjne obejmują następujące obszary wejście główne, wejście boczne, korytarze, teren wokół budynku oraz teren placu zabaw;

5. Osoba której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.(UE 2016/679);

6. Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;

7. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej.

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODZIC/OPIEKUN PRAWNY – STOŁÓWKA

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 43 z siedzibą
w Bytomiu, przy ul. Suchogórskiej 98

Marzena Kryszkowska
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
adres: Urząd Miejski w Bytom ul. Smolenia 35,
e-mail iod_edu@um.bytom.pl

1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:
a) na podstawie przepisów prawa art. 6 ust. 1 lit. c w celu umożliwienia korzystania
z posiłków w stołówce szkolnej i rozliczenia odpłatności za posiłki zgodnie z art. 106 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,
b) na podstawie zgody art. 6 ust.1 lit. a RODO w celu przetwarzania innych danych, w tym do kontaktu;

2. Kategorie odbiorców danych osobowych: podmioty w związku z uprawnieniem/obowiązkiem na podstawie przepisów prawa, podmioty przetwarzające realizujące zadania w imieniu Administratora, podmioty w związku z realizacją zawartych umów przez Administratora;

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres korzystania z posiłków oraz ich rozliczenia
i w celach archiwalnych zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt;

4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE 2016/679);

5. Przysługuje prawo możliwości cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych nią objętych;
6. Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
7. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
8. W przypadku zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jeśli jednak podanie danych wynika z przepisów prawa, to jest ono obowiązkowe. Niepodanie danych wiązać się będzie z brakiem możliwości korzystania z stołówki szkolnej.

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODZIC/OPIEKUN PRAWNY –ŚWIETLICA

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 43 z siedzibą
w Bytomiu, przy ul. Suchogórskiej 98
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
adres: Urząd Miejski w Bytom ul. Smolenia 35,
e-mail iod_edu@um.bytom.pl

1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:
a) na podstawie przepisów prawa art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b RODO w celu wypełnienia obowiązków nałożonych na Administratora zapewnienie zajęć świetlicowych zgodnie z art. 105 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,
b) na podstawie zgody art. 6 ust.1 lit. a RODO w celu przetwarzania innych danych, w tym do kontaktu;

2. Kategorie odbiorców danych osobowych: podmioty w związku z uprawnieniem/obowiązkiem na podstawie przepisów prawa, podmioty przetwarzające realizujące zadania w imieniu Administratora, podmioty w związku z realizacją zawartych umów przez Administratora;

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas uczęszczania ucznia na zajęcia w świetlicy szkolnej i w celach archiwalnych zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt;

4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.(UE 2016/679);
5. Przysługuje prawo możliwości cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych nią objętych;
6. Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
7. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
8. W przypadku zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jeśli jednak podanie danych wynika z przepisów prawa, to jest ono obowiązkowe. Niepodanie danych wiązać się będzie z odmową przyjęcia dziecka na zajęcia w świetlicy szkolnej.

KLAUZULA INFORMACYJNA
DLA KONTRAHENTÓW, PARTNERÓW, DOSTAWCÓW, WYKONAWCÓW

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 43 z siedzibą
w Bytomiu, przy ul.Suchogórskiej 98
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

Marzena Kryszkowska
adres: Urząd Miejski w Bytom ul. Smolenia 35,
e-mail iod_edu@um.bytom.pl

1. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w związku z realizacją zwartej umowy na podstawie art.6 ust. 1 lit. b RODO oraz na podstawie zgody art. 6 ust.1 lit. a RODO inne dane,
w tym dane do kontaktu;
2. Kategorie odbiorców danych osobowych; podmioty w związku z uprawnieniem/obowiązkiem na podstawie przepisów prawa, podmioty przetwarzające realizujące zadania w imieniu Administratora, podmioty w związku z realizacją zawartych umów przez Administratora;

3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w umowie, a po zakończeniu umowy – do czasu ustania obowiązków spoczywających na Administratorze, a wynikających
z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności rachunkowo-podatkowych, (szczegółowe okresy przechowywania poszczególnych rodzajów dokumentów reguluje Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt);

4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE 2016/679);

5. Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
6. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
7. Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonywania umowy oraz  wywiązania się Administratora z obowiązków wynikających z przepisów prawa jest warunkiem umownym lub wynikającym z przepisu prawa. Konsekwencją odmowy ich podania będzie brak możliwości wykonywania umowy.

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODZIC/OPIEKUN PRAWNY – DOWÓZ

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 43 z siedzibą
w Bytomiu, przy ul.Suchogórskiej 98.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
adres: Urząd Miejski w Bytom ul. Smolenia 35,
e-mail iod_edu@um.bytom.pl

1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:
a) na podstawie przepisów prawa art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b RODO w celu wypełnienia obowiązków nałożonych na Administratora zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka do/z szkoły zgodnie z art. 39 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,
b) na podstawie zgody art. 6 ust.1 lit. a RODO w celu przetwarzania innych danych, w tym do kontaktu;

2. Kategorie odbiorców danych osobowych: podmioty w związku z uprawnieniem/obowiązkiem na podstawie przepisów prawa, podmioty przetwarzające realizujące zadania w imieniu Administratora, podmioty w związku z realizacją zawartych umów przez Administratora;

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas korzystania ucznia z dowozu do/z szkoły
i w celach archiwalnych zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt;

4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE 2016/679);
5. Przysługuje prawo możliwości cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych nią objętych;
6. Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
7. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
8. W przypadku zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jeśli jednak podanie danych wynika z przepisów prawa, to jest ono obowiązkowe. Niepodanie danych wiązać się będzie z brakiem możliwości zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka do/z szkoły .

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODZIC/OPIEKUN PRAWNY/UCZNIOWIE – DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 43 z siedzibą w Bytomiu, przy ul. Suchogórskiej 98

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
adres: Urząd Miejski w Bytom ul. Smolenia 35,
e-mail iod_edu@um.bytom.pl

1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie przepisów prawa art. 6 ust. 1 lit. c w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z ustawą Prawo oświatowe oraz z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji w celu umożliwienia korzystania z systemu dziennika elektronicznego.

2. Kategorie odbiorców danych osobowych: podmioty w związku z uprawnieniem/obowiązkiem na podstawie przepisów prawa, podmioty przetwarzające realizujące zadania w imieniu Administratora w przypadku obsługi dziennika elektronicznego – np. firma LIBRUS Sp. z o.o., podmioty w związku z realizacją zawartych umów przez Administratora;

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizowania obowiązku szkolnego w placówce i w celach archiwalnych zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt;

4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE 2016/679);

5. Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;

6. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;

7. W przypadku zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jeśli jednak podanie danych wynika z przepisów prawa, to jest ono obowiązkowe. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej ucznia/uczennicy.

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODZIC/OPIEKUN PRAWNY/UCZNIOWIE – ZDALNE NAUCZANIE

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 43 z siedzibą
w Bytomiu, przy ul. Suchogórskiej 98

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

Marzena Kryszkowska

adres: Urząd Miejski w Bytom ul. Smolenia 35,

e-mail iod_edu@um.bytom.pl

 

  1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie
  2. przepisów prawa art. 6 ust. 1 lit. c w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 493, z późn. zm.) w celu realizacji podstawy programowej kształcenia formie zdalnego nauczania i komunikacji elektronicznej przy wykorzystaniu: dziennika elektronicznego Librus, G Suit dla Szkół i Uczelni (Classroom), platformy wideokonferencyjnej Zoom,
  3. na podstawie zgody art. 6 ust.1 lit. a RODO w celu przetwarzania innych danych; wizerunek (nagrania) w związku z prowadzeniem edukacji w formie zdalnego nauczania, numer telefonu, adres e-mail do kontaktu z rodzicem/opiekunem prawnym, nazwa użytkownika w aplikacjach wykorzystywanych w celu realizacji zadania.
  4. Kategorie odbiorców danych osobowych: podmioty w związku z uprawnieniem/obowiązkiem na podstawie przepisów prawa, podmioty przetwarzające realizujące zadania w imieniu Administratora, podmioty w związku z realizacją zawartych umów przez Administratora;
  5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zajęć szkolnych w formie pracy zdalnej do czasu wygaśnięcia celu przetwarzania;
  6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(UE 2016/679);
  7. Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
  8. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
  9. W przypadku zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jeśli jednak podanie danych wynika z przepisów prawa, to jest ono obowiązkowe. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji obowiązku szkolnego;
  10. Przysługuje prawo możliwości cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych nią objętych. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

KLAUZULA INFORMACYJNA – REKRUTACJA – NAUCZYCIELE

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 43 z siedzibą w Bytomiu,
przy ul. Suchogórskiej 98

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
Marzena Kryszkowska
adres: Urząd Miejski w Bytom ul. Smolenia 35,
e-mail: iod_edu@um.bytom.pl

1.       Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:
a)       w związku z podjęciem działań na rzecz osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy art. 6 ust.1 lit. b RODO w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w zakresie wskazanym
w przepisach prawa pracy – ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz Rozporządzenie Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracowników dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika,
b)      na podstawie przepisów prawa art.6 ust.1 lit. b RODO w celu weryfikacji niekaralności zgodnie
z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,
c)       na podstawie zgody art. 6 ust.1 lit. a RODO inne dane, w tym dane do kontaktu,
d)      na podstawie zgody art. 9 ust 2 lit. a RODO wówczas, jeśli dokumentacja zawiera dane szczególnych kategorii;
2.       Kategorie odbiorców danych osobowych; podmioty obsługujące system informatyczny
w placówce;
3.       Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego.
4.       Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE 2016/679)
5.       Przysługuje prawo cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych;
6.       Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
7.       Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
8.       Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji postępowania rekrutacyjnego wynikające z przepisu prawa niezbędne. Odmowa podania danych osobowych skutkuje niemożliwością udziału w rekrutacji.

KLAUZULA INFORMACYJNA – REKRUTACJA – POZOSTALI PRACOWNICY

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 43 z siedzibą w Bytomiu,
przy ul. Suchogórskiej 98
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
Marzena Kryszkowska
adres: Urząd Miejski w Bytom ul. Smolenia 35,
e-mail: iod_edu@um.bytom.pl

1.   Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora
a)    na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu wykonania zawartej umowy o pracę,
b)    w związku z wypełnieniem obowiązków nałożonych na Administratora art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b RODO na podstawie przepisów prawa w tym prawa pracy, przepisówo ubezpieczeniu społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnym, podatkach, wypadkach przy pracy, rachunkowości w celu w szczególności: rejestracji czasu pracy i absencji, rozliczenia i wypłaty wynagrodzeń, prowadzenie akt osobowych, zapewnienia wymaganych przepisami prawa uprawnień i kwalifikacji, prowadzenie dokumentacji powypadkowej zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracyi rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika oraz pozostałymi rozporządzeniami wykonawczymi,
c)    na podstawie zgody art. 6 ust.1 lit. a RODO inne dane, w tym do kontaktu.
2.   Kategorie odbiorców danych osobowych: podmioty w związku z uprawnieniem/obowiązkiem na podstawie przepisów prawa w szczególności: Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Państwowa Inspekcja Pracy, Sądy, Policja, wskazane organizacje związków zawodowych, banki, podmioty przetwarzające realizujące zadania w imieniu Administratora, podmioty w związku z realizacją zawartych umów przez Administratora;

3.   Dane osobowe będą przetwarzane przez czas zatrudnienia w placówce i przechowywane przez okres 50 lat od ustania stosunku pracy albo w przypadku zatrudnienia po dniu 31 grudnia 2018 r. 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono pracę i złożono raport informacyjny, o którym mowa w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;

4.   Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE 2016/679);

5.   Przysługuje prawo możliwości cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych nią objętych;

6.   Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;

7.   Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
8.   Podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji zadań objętych przepisami prawa i wynikających z realizacji umowy niezbędne. Odmowa podania danych osobowych skutkuje brak możliwości realizacji stosunku pracy.

KLAUZULA INFORMACYJNA – REKRUTACJA – PRACOWNICY SAMORZĄDOWI

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 43 z siedzibą w Bytomiu,
przy ul. Suchogórskiej 98
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
Marzena Kryszkowska
adres: Urząd Miejski w Bytom ul. Smolenia 35,
e-mail: iod_edu@um.bytom.pl

1.     Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:
a)     w związku z podjęciem działań na rzecz osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy art. 6 ust.1 lit. b RODO w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy – ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych i Rozporządzenie Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracowników dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika,
b)    na podstawie przepisów prawa art.6 ust.1 lit. b RODO w celu weryfikacji niekaralności zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
c)     na podstawie zgody art. 6 ust.1 lit. a RODO inne dane, w tym dane do kontaktu,
d)    na podstawie zgody art. 9 ust 2 lit. a RODO wówczas, jeśli dokumentacja zawiera dane szczególnych kategorii;
2.     Kategorie odbiorców danych osobowych; podmioty obsługujące system informatyczny
w placówce;
3.    Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy od czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego;
4.     Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE 2016/679);
5.     Przysługuje prawo cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych;
6.     Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
7.     Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
8.     Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji postępowania rekrutacyjnego wynikające z przepisu prawa niezbędne. Odmowa podania danych osobowych  skutkuje niemożliwością udziału w rekrutacji.

KLAUZULA INFORMACYJNA – NAUCZYCIELE

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 43 z siedzibą w Bytomiu,
przy ul. Suchogórskiej 98

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
Marzena Kryszkowska
adres: Urząd Miejski w Bytom ul. Smolenia 35,
e-mail iod_edu@um.bytom.pl
1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora
a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu wykonania zawartej umowy o pracę,
b) w związku z wypełnieniem obowiązków nałożonych na Administratora art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b RODO na podstawie przepisów prawa w tym prawa pracy, przepisów o ubezpieczeniu społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnym, podatkach, wypadkach przy pracy, rachunkowości w celu w szczególności: rejestracji czasu pracy i absencji, rozliczenia i wypłaty wynagrodzeń, prowadzenie akt osobowych, zapewnienia wymaganych przepisami prawa uprawnień i kwalifikacji, prowadzenie dokumentacji powypadkowej zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o Systemie Informacji Oświatowej ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika oraz pozostałymi rozporządzeniami wykonawczymi,
c) na podstawie zgody art. 6 ust.1 lit. a RODO inne dane, w tym do kontaktu.

2. Kategorie odbiorców danych osobowych: podmioty w związku
z uprawnieniem/obowiązkiem na podstawie przepisów prawa w szczególności: Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Państwowa Inspekcja Pracy, Sądy, Policja, MEN – SIO, Kuratorium Oświaty, wskazane organizacje związków zawodowych, banki, podmioty przetwarzające realizujące zadania w imieniu Administratora, podmioty w związku z realizacją zawartych umów przez Administratora;

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas zatrudnienia w placówce
i przechowywane przez okres 50 lat od ustania stosunku pracy albo w przypadku zatrudnienia po dniu 31 grudnia 2018 r. 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono pracę i złożono raport informacyjny, o którym mowa
w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;
4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE 2016/679);
5. Przysługuje prawo możliwości cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych nią objętych;
6. Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
7. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
8. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji zadań objętych przepisami prawa i wynikających z realizacji umowy niezbędne. Odmowa podania danych osobowych skutkuje brak możliwości realizacji stosunku pracy.

KLAUZULA INFORMACYJNA – PRACOWNICY

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 43 z siedzibą w Bytomiu,
przy ul. Suchogórskiej 98

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
Marzena Kryszkowska
adres: Urząd Miejski w Bytom ul. Smolenia 35,
e-mail: iod_edu@um.bytom.pl

1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora
a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu wykonania zawartej umowy o pracę,
b) w związku z wypełnieniem obowiązków nałożonych na Administratora art. 6 ust. 1 lit. c
i art. 9 ust. 2 lit. b RODO na podstawie przepisów prawa w tym prawa pracy, przepisów
o ubezpieczeniu społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnym, podatkach, wypadkach przy pracy, rachunkowości w celu w szczególności: rejestracji czasu pracy i absencji, rozliczenia i wypłaty wynagrodzeń, prowadzenie akt osobowych, zapewnienia wymaganych przepisami prawa uprawnień i kwalifikacji, prowadzenie dokumentacji powypadkowej zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy
i rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika oraz pozostałymi rozporządzeniami wykonawczymi,
c) na podstawie zgody art. 6 ust.1 lit. a RODO inne dane, w tym do kontaktu.

2. Kategorie odbiorców danych osobowych: podmioty w związku
z uprawnieniem/obowiązkiem na podstawie przepisów prawa w szczególności: Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Państwowa Inspekcja Pracy, Sądy, Policja, wskazane organizacje związków zawodowych, banki, podmioty przetwarzające realizujące zadania w imieniu Administratora, podmioty w związku z realizacją zawartych umów przez Administratora;

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas zatrudnienia w placówce i przechowywane przez okres 50 lat od ustania stosunku pracy albo w przypadku zatrudnienia po dniu 31 grudnia 2018 r. 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono pracę
i złożono raport informacyjny, o którym mowa w ustawie z dnia 13 października 1998 r.
o systemie ubezpieczeń społecznych;

4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE 2016/679);

5. Przysługuje prawo możliwości cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych nią objętych;

6. Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;

7. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
8. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji zadań objętych przepisami prawa i wynikających z realizacji umowy niezbędne. Odmowa podania danych osobowych skutkuje brak możliwości realizacji stosunku pracy.