Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH
w Szkole Podstawowej nr 43 w Bytomiu jest Dyrektor Szkoły
41-936 Bytom ul. Suchogórska 98

Dane kontaktowe Inspektora IOD – Marzena Kryszkowska; Urząd Miejski Bytom – Wydział Edukacji, ul. Smolenia 35, e-mail: iod_edu@um.bytom.pl

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych:

1. w celu realizacji zadań Administratora na podstawie przepisów prawa;

2. odbiorcami danych osobowych są osoby fizyczne i prawne na podstawie przepisów prawa;

3. dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony przepisami prawa w szczególności w celach archiwalnych;

4. osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usuwania lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna, iż
przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (UE 2016/679);

5. dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym
profilowaniu;

6. podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji zadań objętych przepisami prawa
niezbędne;

7. w przypadku braku podstawy prawnej pozyskiwanie danych osobowych od osób, których dane dotyczą,
wymagane jest uzyskanie zgody tej osoby na ich przetwarzanie, a osoba ta jest informowana, że ma prawo
cofnięcia zgody w każdym momencie.