Dostępność

Szkoła Podstawowa nr 43 w Bytomiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 43 w Bytomiu znajdującej się pod adresem:

http://sp43bytom.pl

Data publikacji strony internetowej: 09.2017 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Strona posiada możliwość zwiększenia kontrastu w celu ułatwienia korzystania z portalu dla osób słabo widzących.

Treści niedostępne:

• wgrywane filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych i niedosłyszących,
• brak czytacza,
• zamieszczone dokumenty w formie skanów i brak ich odpowiedników w formie dostępnej lub brak odwzorowania treści w stronie internetowej,
• treści niesformatowane zgodnie ze standardem dostępności,
• dodane obrazki w formie zdjęć, plakatów czy innych form graficznych, które
nie posiadają opisów dodatkowych,
• wykresy, zwizualizowane struktury, np. organizacyjne, które nie posiadają opisów dodatkowych,
• tabele niesformatowane zgodnie ze standardem dostępności.

Wyłączenia

• multimedia nadawane na żywo i inne,
• linki do dokumentów w postaci plików pdf, doc, xls, których nie wytworzyła Szkoła Podstawowa nr 43 w Bytomiu,
• treści będące w posiadaniu Szkoły Podstawowej nr 43 w Bytomiu, które nie zostały przez nią lub na jej rzecz wytworzone lub przez nią nabyte, albo, których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której Szkoła Podstawowa nr 43 w Bytomiu nie jest uprawniona.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia 03.09.2021 r.
Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny podmiotu publicznego.

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Łucja Bobek, adres poczty elektronicznej: sp43bytom@poczta.onet.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 286 72 27. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: 

https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

1. Budynek szkoły – ul Suchogórska 98, Bytom.
2. Bezprogowe wejście do budynku z poziomu terenu, wjazd na wysoki parter starego budynku za pomocą podjazdu przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych, wjazd na wyższe kondygnacje jest niemożliwy.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Brak dostępności tłumacza języka migowego.

Informacje uzupełniające

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

41-936 Bytom, ul. Suchogórska 98
Tel.: 32 286 72 27
E-mail: sp43bytom@poczta.onet.pl
Strona internetowa: http://sp43bytom.pl