E-dziennik

Rodzicom naszych uczniów udostępniamy dziennik w formie elektronicznej.

Każdy rodzic lub prawny opiekun dziecka może otrzymać dostęp do programu Librus.

Hasło oraz Login do dziennika rodzice otrzymują od wychowawcy klasy.