Kółko sportowe dla klas IIa

Nauczyciel prowadzący koło zainteresowań – pani Elżbieta Walisko

Zajęcia rozwijające odbywają się raz w tygodniu w każdy poniedziałek na 5 godzinie lekcyjnej (11.40 – 12.25). Przeznaczone są dla uczniów klasy 3b. Na zajęciach poszerzamy zdolności i zainteresowania uczniów. Kształtujemy wyobraźnię przestrzenną, pomysłowość, samodzielność. Wyposażamy uczniów w większy zasób wiadomości i umiejętności. Realizujemy również projekt „Szkoła dobrych manier” to program edukacyjno – wychowawczy z zakresu edukacji społecznej i etycznej, poświęcony zasadom savoir – vivre w różnych sytuacjach.

Kółko sportowe dla klasy 2a odbywa się każdy czwartek na 5 godzinie lekcyjnej (11.40 – 12.25). Zajęcia te mają na celu zaspokojenie biologicznej potrzeby aktywności ruchowej oraz stworzenie dzieciom szerokiej możliwości jej realizowania pod okiem nauczyciela. Czerpania radości zadowolenia z uczestnictwa w zajęciach a także kształtowania umiejętności działania i radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresujących.

Serdecznie zapraszam.

Cele zajęć

1. Rozwijanie zainteresowań sportowych.
2. Czerpanie radości zadowolenia z uczestnictwa w zajęciach.
3. Opanowanie i przestrzeganie podstawowych przepisów bezpieczeństwa w czasie organizacji i realizacji zajęć sportowych.
4. Podniesienie ogólnej sprawności i wydolności organizmu poprzez wzmacnianie pozytywne ( zachęcanie, nagradzanie, docenianie wysiłku fizycznego i efektu).
5. Wykształcanie potrzeby czynnego wypoczynku w formie indywidualnej.
6. Wdrażanie do odpowiedzialności, samodzielności i samodyscypliny.
7. Zrozumienie potrzeby dbania o własną sylwetkę, zdrowie i sprawność fizyczną.

8. Kształtowanie umiejętności działania i radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresujących .
9. Wytwarzanie umiejętności panowanie nad swoimi emocjami podczas gier i zabaw z elementami współzawodnictwa.
10. Poznawanie i stosowanie nazewnictwa i słownictwa sportowego.
11. Poznawanie przepisów gier i zabaw.
12. Kształtowanie cech motorycznych: szybkości, zwinności, siły, wytrzymałości.
13. Stosowanie nabytych wiadomości i umiejętności w czasie ćwiczeń, gier i zabaw.
14. Wdrażanie uczniów do regularnego uprawiania ćwiczeń fizycznych.

Kółko czytelnicze dla klasy II

Prowadząca: Daria Winczirsz

Zajęcia koła odbywają się raz w tygodniu we wtorki na piątej lekcji.
Podczas zajęć, uczniowie realizują międzynarodowy projekt edukacyjny wspierający rozwój czytelnictwa pn. „CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki.

Kółko czytelnicze ma na celu:

  • rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,
  • rozwijanie aktywności czytelniczej,
  • doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,
  • zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,
  • pogłębianie wiedzy na temat wybranych krajów na kuli ziemskiej, ich piękna, różnorodności, kultury i tradycji,
  • integracja zespołu klasowego,
  • współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju i zagranicznych szkół polonijnych.

Akademia Twórczego Rozwoju – ATR

ATR to kreatywne zajęcia bazujące na połączeniu plastyki, techniki, muzyki, literatury. Ich zadaniem jest rozbudzanie aktywności twórczej dziecka z wykorzystaniem jego naturalnej ciekawości. Podczas spotkań pielęgnowana jest dziecięca wrażliwość, stymulowana wyobraźnia, pobudzane oraz rozwijane ekspresyjne sposoby wyrażania myśli i emocji przy wykorzystaniu różnorodnych materiałów i technik plastycznych. Sam proces tworzenia jest dla dzieci ogromnie istotny – daje poczucie sprawczości, relaksację, odreagowywanie napięć (nie tylko szkolnych), zaś wytwory plastyczne dają im ogromną satysfakcję i budują wiarę w siebie.

Wykorzystujemy różnorodne materiały, poznajemy i łączymy różnorodne techniki, tworzymy sztukę, która nie tylko zaskakuje, ale przede wszystkim cieszy.

Szkoła dobrych manier – klasa 3a

Nauczyciel prowadzący: Katarzyna Kołcz

Kółko rozwijające dla uczniów klasy 3a – realizacja programu „Szkoła dobrych manier” odbywa się raz w tygodniu w wymiarze ½ godziny lekcyjnej w ciągu całego roku szkolnego. Każde zajęcia zakończone są sformułowaniem „złotych zasad” dobrego wychowania.

Założeniem programu jest kształtowanie postawy kulturalnego stylu bycia w różnych sytuacjach. Dzięki zdobytej podczas zajęć wiedzy i umiejętności uczniowie powinni z większym szacunkiem traktować siebie i innych, co będzie szansą na budowanie właściwych relacji między dziećmi.

Cele szczegółowe programu to:

– rozwijanie empatii,

– przestrzeganie norm społecznych i zasad kultury,

– kształtowanie szacunku dla siebie i innych ludzi,

– uwrażliwienie na kulturalny sposób bycia,

– umiejętność kulturalnego komunikowania się z innymi,

– integracja grupy,

– zmniejszenie ilości konfliktów w grupie.

Na zakończenie zostanie przeprowadzony konkurs pod hasłem „Grzeczni na co dzień i od święta”.

Kółko języka angielskiego dla klas 3

Na zajęciach kółka j. angielskiego w ciekawy i różnorodny sposób utrwalamy oraz poszarzamy materiał z naszych lekcji.

Poświęcamy czas na ćwiczenie mini dialogów, śpiewamy, jak również bawimy się przy tablicy interaktywnej poznając stronki

internetowe do nauki języka angielskiego. Przygotowujemy się też do konkursów językowych  (m.in.  Olipusek, Fox, Konkurs Piosenki Angielskiej),

wspólnie czytamy lekturki anglojęzyczne, a nawet  przygotowujemy przedstawienia teatralne.

Środa 6 lekcja, sala nr 12.

Nauczyciel prowadzący – Alicja Andreasik.