Kółko literackie

Nauczyciel prowadzący koło zainteresowań – pani Ewa Świąc

Zajęcia odbywają się w co drugi wtorek na 8 godzinie lekcyjnej. Zajęcia kółka literackiego o charakterze warsztatowym.

Cele zajęć
  • Nauka samodzielnego tworzenia, redagowania i korekty tekstów poetyckich i prozatorskich.
  • Coroczna publikacja antologii twórczości uczniów w ramach serii wydawniczej Szkoły m. in.: „Codzienność w poezji”, „O miłości…”, „Bardzo słodka książeczka”, „Baśnie odwrócone”

Przygotowanie do egzaminu 8-klasisty

Nauczyciel prowadzący koło zainteresowań – pani Ewa Świąc

Zajęcia odbywają się w co drugi wtorek na 8 godzinie lekcyjnej.

Cele zajęć
  • Powtórki, rozwiązywanie testów, ćwiczenia redakcyjne.

Kółko sportowe SKS dla uczniów klas IV- VIII

Nauczyciel prowadzący koło zainteresowań – pan Marcin Olczyk

Zajęcia sportowe organizowane we środy i czwartki od godz. 7.00 – 7.45. 

Godziny poświęcone na różne formy aktywności ruchowej w tym gry zespołowe i indywidualne.

Kółko sportowe SKS dla uczniów klas IV- VII

Nauczyciel prowadzący koło zainteresowań – pani Anna Górnicka

Zajęcia sportowe organizowane we wtorki i środy od godz. 14.20-15.20. 

Podczas zajęć uczniowie doskonalą poznane wcześniej elementy techniczne oraz taktykę gier zespołowych. Rozwijają zdolności współpracy w grupie. Zajęcia przeznaczone są głownie na grę w piłkę ręczną, nożną, koszykową i siatkową. Uczniowie mają również okazję na udział w różnego rodzajach zabawach sportowych.

Przygotowanie do egzaminu 8-klasisty

Nauczyciel prowadzący – pani Bożena Dąbrowska

Zajęcia odbywają się co 2 tygodnie – wtorek 8.00 – 8.45 klasa 8A, 13.35 – 14.20 klasa 8c, 14.25 – 15.10 klasa 8b

· Zapoznanie uczniów z formą egzaminu ósmoklasisty.
· Wykształcenie umiejętności właściwej organizacji czasu przeznaczonego na wykonanie zadań
zamkniętych i otwartych.

· Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty z matematyki.

· Zachęcanie do większej samodzielności w rozwiązywaniu zadań w perspektywie egzaminu.

Kółko matematyczne

Nauczyciel prowadzący – pani Bożena Dąbrowska

Zajęcia odbywają się co 2 tygodnie – wtorek 8.00 – 8.45 klasa 6A

Głównym celem zajęć jest rozwijanie i rozbudzanie zainteresowań matematycznych uczniów, przygotowanie do konkursów
i usystematyzowanie zdobytej wiedzy.

A ponadto:

Wspieranie rozwoju ucznia mającego trudności w nauce matematyki;

Kształcenie umiejętności logicznego myślenia i poprawnego wnioskowania;

Kształcenie umiejętności rozwiązywania typowych zadań matematycznych;

Motywowanie do samodzielnego wykonywania zadań;

Planowanie i organizowanie pracy zespołowej, odpowiedzialne współdziałanie w pracy zespołu;

Wdrażanie do systematycznej i wytrwałej pracy, do samooceny

Kółko Języka Angielskiego klas 6-7

Nauczyciel prowadzący koło zainteresowań – pani Agnieszka Biernacka

Spotkania kółka języka angielskiego odbywają się w środę – 8 lekcja (14:25-15:10).

Na zajęciach uczniowie mogą rozwijać swoje umiejętności posługiwania się językiem angielskim poprzez rozmaite gry i zabawy językowe. Będą mogli poznać bliżej kulturę krajów anglojęzycznych oraz ciekawostki związane z życiem ich mieszkańców. Poznają też ciekawe strony internetowe wspierające naukę języka angielskiego. Mogą również przygotować się do udziału w konkursach przedmiotowych.

Kółko Języka Angielskiego dla klas 8

Nauczyciel prowadzący koło zainteresowań – pani Agnieszka Biernacka

Termin: poniedziałek
7 lekcja (13:40 – 14:25) klasa 8a
8 lekcja (14:30 – 15:15) klasa 8b

Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego dla klas 8 skupiają się na przygotowaniu uczniów do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego. W czasie ich trwania uczniowie doskonalą m.in. umiejętność pracy z testem anglojęzycznym (zarówno słuchanym jak i pisanym), tworzenia własnych wypowiedzi ustnych i pisemnych a także poznają rodzaje zadań egzaminacyjnych oraz kryteria i sposoby ich oceny.

 

Zajęcia wspomagające z języka angielskiego dla klasy 6

Nauczyciel prowadzący koło zainteresowań – pani Alicja Andreasik

Na zajęciach wspomagających z j. angielskiego utrwalamy wcześniej zdobytą wiedzę oraz wyrównujemy braki w wiadomościach i umiejętnościach językowych.  Wzbogacamy  słownictwo, ćwiczymy poznane struktury gramatyczne. Rozwijamy umiejętności mówienia, słuchania, czytania i pisania w języku angielskim. Celem zajęć jest zwiększenie motywacji do nauki języka angielskiego, a także zwiększenie pewności siebie u ucznia posługującego się językiem angielskim.

Szkolne koło wolontariatu

Nauczyciel prowadzący koło zainteresowań – pani Ewelina Zając

Spotkania odbywają się dla uczniów klas 4-8 we wtorki na 8 godzinie lekcyjnej.

Działalność Koła skupia się na organizowaniu akcji charytatywnych (zbiórek, loterii, aukcji) na rzecz osób najbardziej potrzebujących, schronisk dla zwierząt i innych instytucji dobroczynnych. Stale współpracujemy z Fundacją Kasisi w Zambii,a w okresie świąt Bożego Narodzenia odwiedzamy seniorów z Domu Seniora Dolomity.
Praca w Szkolnym Kole Wolontariatu jest świetną okazją do nauki otwartości na los drugiego człowieka, kształtuje poczucie odpowiedzialności za innych. Uczniowie dzięki pracy w wolontariacie przyswajają sobie istotne wartości moralne: bezinteresowność, tolerancję czy empatię. Mają również możliwość nauczenia się zasad planowania i przygotowywania rozmaitych, często bardzo złożonych przedsięwzięć.