W naszej szkole:

 • Zapewniamy każdemu dziecku kształcenie dostosowane do jego możliwości
  i zainteresowań.
 • Przygotowujemy uczniów do świadomego korzystania z wiedzy poprzez poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystanie różnych źródeł informacji.
 • Uczymy wzajemnego rozumienia, akceptacji i zaufania wobec siebie, rówieśników
  i innych osób.
 • Szanujemy godność i prawa każdego człowieka.
 • Stwarzamy warunki do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu.
 • Przybliżamy historię, tradycję i kulturę regionu.
 • Przygotowujemy do aktywnego pełnienia ról społecznych.
 • Wdrażamy do samoakceptacji, samodyscypliny i samokontroli.
 • Przygotowujemy do różnorodnych form spędzania wolnego czasu.

Prezentacja szkoły:

Prezentacja szkoły

Najważniejsze certyfikaty i tytuły:

01 października 2007r. nasza szkoła otrzymała certyfikat Śląskiej Szkoły Jakości. Ten tytuł przyznawany jest szkołom, które spełniają zarówno oczekiwania społeczności jak i realizują stawiane przez władze oświatowe wysokie wymagania.

21 marca 2011 pan Mirosław Papiernik – zastępca dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Bytomiu, przekazał list Ministra Edukacji Narodowej pani Katarzyny Hall, w którym przyznano szkole zaszczytny tytuł „Szkoły Odkrywców Talentów”. Szkoła Podstawowa nr 43 w Bytomiu jest drugą szkołą w Bytomiu, która otrzymała to wyróżnienie.