Specjaliści

Logopeda

W naszej szkole uczniowie mogą korzystać z porad logopedy, Pani Katarzyny Olszewskiej – Wójcik.

Godziny pracy:

Katarzyna Olszewska – Wójcik

Poniedziałek 12:45-15:15

Piątek 11:45-14:45

Zakres zadań logopedy w szkole:

 • rozpoznawanie trudności językowych uczniów,
 • dbałość o kulturę słowa,
 • kształtowanie starannej, poprawnej wymowy,
 • doskonalenie umiejętności komunikacyjnych,
 • pomoc w przezwyciężaniu trudności związanych z mówieniem, czytaniem i pisaniem,
 • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej,
 • wspomaganie nauczycieli w działaniach wychowawczo-dydaktycznych poprzez podnoszenie ich wiedzy na temat skutków  zaburzeń komunikacji,
 • pomoc rodzicom – udzielanie porad i wskazówek.

Rozwój mowy jest ważną umiejętnością, jaką zdobywa dziecko. Trwa on przez wiele lat i przebiega w indywidualnym rytmie. Prawidłowa wymowa ma duże znaczenie dla powodzenia w nauce czytania i pisania.

Bez względu na przyczynę wystąpienia zaburzeń mowy, należy podjąć jak najwcześniej działania. Terapia logopedyczna w szkole prowadzona jest do momentu wyeliminowania lub złagodzenia zaburzenia. Długość terapii to sprawa indywidualna. Najczęściej trwa kilka lub kilkanaście miesięcy, choć są sytuacje, w których może trwać nawet kilka lat (np. w przypadku braku systematycznych ćwiczeń).

Należy sobie zdawać sprawę, iż zlikwidowanie wady wymowy u dzieci nie następuje podczas jednego spotkania z logopedą.

Serdecznie zapraszam do współpracy.

Pedagog szkolny

Funkcję Pedagoga szkolnego i Pedagoga specjalnego pełni pani Agnieszka Wyszomierska.

Godziny pracy:

Pedagog szkolny:

Poniedziałek 09.30 – 11.10
Wtorek 09.30 – 11.30
Środa 10.30 – 11.30
Czwartek 8.30 – 11.30
Piątek 9.40 – 11.30

Pedagog specjalny:

Poniedziałek 12.30 – 14.30
Wtorek 12.30 – 15.30
Środa 14.30 – 15.30
Czwartek 12.30 – 13.30
Piątek 12.30 – 14.40

Istnieje także możliwość umówienia się w godzinach popołudniowych.

Zadaniem pedagoga szkolnego jest praca przy organizacji w szkole pomocy psychologicznej i pedagogicznej dla dzieci i młodzieży. Celem tej pomocy jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się, zarówno poprzez pomoc wychowawcom klas i współdziałanie z nauczycielami jak i rodzicami (opiekunami prawnymi), pielęgniarką szkolną, organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi. zwracając uwagę na przestrzeganie postanowień Konwencji Praw Dziecka.

W ramach swojej pracy pedagog szkolny współpracuje z takimi placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły, jak: Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, Centrum Interwencji Kryzysowej, Punktem Konsultacyjnym ds. Uzależnień, Poradnią Zdrowia Psychicznego, Sądem Rejonowym – Wydział Rodzinny i Nieletnich, Komendą Miejską Policji, pedagogami z innych szkół.

Zadaniem pedagoga szkolnego jest praca przy organizacji w szkole pomocy psychologicznej i pedagogicznej dla dzieci i młodzieży. Celem tej pomocy jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się, zarówno poprzez pomoc wychowawcom klas i współdziałanie z nauczycielami jak i rodzicami (opiekunami prawnymi), pielęgniarką szkolną, organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi. zwracając uwagę na przestrzeganie postanowień Konwencji Praw Dziecka.

Ponadto gabinet pedagogiczny naszej szkoły prowadzi zajęcia specjalistyczne o charakterze terapeutycznym: z terapii pedagogicznej, terapii dzieci ze spektrum autyzmu, tyflopedagogiki i surdopedagogiki.

W ramach swoich obowiązków wspólnie z gronem pedagogicznym pedagog szkolny opracowuje i prowadzi działania profilaktyczne i wychowawcze odpowiednio do zaistniałych potrzeb naszej szkolnej społeczności

Psycholog szkolny

W naszej szkole uczniowie mogą korzystać z porad psychologa, pani Agnieszki Sadowskiej.

Godziny pracy:

poniedziałek 11:00 – 15:00

czwartek 12:15 – 15:15

Zakres zadań psychologa w szkole:

 • Prowadzenie wstępnej diagnozy dotyczącej trudności w nauce oraz problemow emocjonalnych.
 • Rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianie ich zaspokojenia.
 • Wsparcie udzielane rodzicom w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej.
 • Wstępna diagnoza trudności w nauce oraz problemow emocjonalnych.
 • Prowadzenie zajęć dla dzieci z rożnego rodzaju trudnościami.