Samorząd szkolny

Samorząd Uczniowski szkoły tworzą wszyscy uczniowie.

Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

Skład Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2022/2023:

  • przewodnicząca szkoły – Kamil Buglowski

  • zastępca – Maja Ekiert

  • sekretarz – Karol Lenik

Samorząd realizuje podstawowe prawa ucznia, do których należą:

  • Prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celami stawianymi wymaganiami;
  • Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
  • Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
  • Prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
  • Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami   i możliwościami organizacyjnymi ,w porozumieniu z dyrektorem;
  • Prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

Radę SU stanowią trójki poszczególnych klas. Przewodniczącym SU zostaje uczeń klasy V lub VI, wybierany w drodze głosowania. Samorząd Uczniowski organizuje imprezy na terenie szkoły. Bierze udział w wielu akcjach charytatywnych: góra grosza (pieniądze przeznaczone są na dzieci z domów dziecka), akcja WOŚP, zbiórka zabawek dla młodszych kolegów.

Organizacja ta daje wsparcie każdemu uczniowi potrzebującemu pomocy a świadomość że możemy liczyć na innych, ułatwia dziecku funkcjonowanie w grupie.